NOUTATI // octombrie 2015

 • sambata
  24
  octombrie

  REGULAMENT OFICII

   

   

  REGULAMENT ASISTENTA JUDICIARA DIN OFICIU

   BAROUL BRASOV

   

   

  Art.1. Prezentul regulament are la baza doua principii, egalitatea si transparenta.

  Art.2. Regulamentul are ca scop distribuirea în mod egal între participanti a sumelor destinate asistentei judiciare din oficiu.

  Art.3. Avocatii care doresc sa participe la activitatea de asistenta judiciare din oficiu îsi vor manifesta aceasta disponibilitate prin solicitarea de înscriere în tabelul avocatilor care acorda asistenta judiciara din oficiu, la sediul baroului, pâna la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna urmatoare. Înscrierea se face o singura data, disponibilitatea de participare pentru luna urmatoare este prezumata.

  Art.4. La solicitarea scrisa a  avocatului acesta poate cere suspendarea din activitatea de asistenta judiciara din oficiu, pentru o perioada de maxim 3 luni.

  Art.5. Cererea de înscriere pentru programul de asistenta judiciara din oficiu este tipizata si este pusa la dispozitia avocatilor de catre Barou. Activitatea de asistenta judiciara din oficiu este obligatorie pentru avocatii care si-au manifestat în scris disponibilitatea de a participa la aceasta activitate.

  Art.6. Înscrierea în tabelul privind participarea la activitatea de asistenta judiciara din oficiu se va face numai dupa ce fiecare avocat va fi citit integral prezentul regulament, înscrierea valorând acceptarea totala a conditiilor înscrise în acesta. Pe solicitarea de înscriere avocatul va face mentiunea privind cunoasterea prezentului regulament.

  Art.7. La data aprobarii prezentului regulament, Baroul Brasov va realiza câte o baza de date, pentru fiecare activitate din program, în care se va înregistra numele fiecarui avocat care si-a manifestat disponibilitatea de a participa. Baza de date va contine o înregistrare, pornind de la 0 (zero), a totalului sumelor reprezentând onorarii înscrise pe delegatiile eliberate pentru fiecare avocat participant în parte.

  Art.8. Avocatul care declara ca renunta la activitatea de asistenta judiciara din oficiu este obligat sa continue cauzele deja repartizate pâna la finalizarea acestora sau daca este în imposibilitate, cu avizarea avocatului responsabil cu serviciul de asistenta judiciara din oficiu, sa desemneze un avocat substituent. Baza de date se va actualiza prin stergerea numelui avocatului care a renuntat.

  Art.9. Avocatul care a renuntat la activitatea de asistenta judiciara din oficiu nu va putea sa depuna o noua cerere de înscriere mai devreme de 6 luni de la data renuntarii.

  Art.10. În urma unei solicitari de înscriere, reînscriere, sau la încetarea suspendarii, baza de date se va actualiza cu numele avocatului solicitant. Înregistrarea privind totalul sumelor înscrise pe delegatiile eliberate avocatului nou înscris se va completa cu o valoare egala cu cea mai mica valoare dintre acelea ale celorlalti avocati participanti, astfel avocatul care a primit suma mai mica devine baza de pornire pentru avocatul nou înscris.

  Art.11. Manifestarea disponibilitatii de participare atrage obligatia avocatului de a participa la forma de asistenta judiciara aleasa (urmarire penala, masuri preventive, fond instanta) . Avocatul participant va avea posibilitatea de a solicita înscrierea pentru toate formele sau numai pentru unele dintre ele.

  Art.12. În functie de competenta profesionala, avocatii stagiari se vor înscrie în tabelul pentru asistenta judiciara din oficiu cu mentiunea “stg.”  iar avocatii definitivi se vor înscrie cu mentiunea “ def.” .

  Art.13. Pâna la data de 25 ale lunii în curs, pentru luna urmatoare, tabelele cu avocatii ce vor participa la activitatea de asistenta judiciara din oficiu, urmarire penala si masuri preventive, în zilele desemnate, se vor realiza de catre Baroul Brasov cu respectarea  urmatoarelor principii:

  a)    alegerea zilei din luna urmatoare se va face aleatoriu;

  b)   fiecare zi a lunii va contine 6-8 pozitii pentru numele avocatilor ce vor fi desemnati;

  c)    în urma alegerii aleatorii a zilei, vor fi alese aleatoriu 6-8 nume din lista cu avocatii ce si-au manifestat disponibilitatea;

  d)   procedura se va repeta, excluzându-se numele deja înscrise;

  e)  dupa ce fiecare nume din lista va fi înscris într-o pozitie dintr-o zi, se va continua procedura de înscriere în cele 6 pozitii zilnice, pâna la epuizarea zilelor lunii. Daca numele din lista cu avocati participanti se vor epuiza înainte de epuizarea zilelor lunii se va continua procedura de atribuire pornind de la o lista completa de nume.

   

  Art.14.  Pentru activitatea de urmarire penala se vor întocmi 2 liste, respectiv o lista continând programarea avocatilor de serviciu, pentru orele 8.00-20.00, excluzând zilele nelucratoare, precum si o lista continând programarea avocatilor de serviciu, pentru orele 20.00-08.00 ziua urmatoare, si zilele nelucratoare în întregime.

   

  Art.15. Se va exclude posibilitatea ca un avocat sa fie programat în aceeasi zi pe mai multe liste.

   

  Art.16. Tabelele rezultate vor fi afisate la sediul Baroului, pe site-ul Baroului si se vor comunica organelor de urmarire penala din judet si instantelor pâna la data de 27 ale lunii în curs, pentru luna urmatoare. Tabelele vor contine datele de contact ale avocatului responsabil cu serviciul de asistenta judiciara.

  Art.17. În zilele în care avocatii desemnati sunt de serviciu pentru activitatile de urmarire penala sau masuri preventive, vor fi contactati telefonic de catre Baroul Brasov, grefierul de serviciu sau de organul de urmarire penala.

  Art.18. Pentru urmarire penala, în zilele în care avocatii sunt de serviciu acestia sunt obligati sa se prezinte personal, substituirea fiind interzisa. Avocatul îsi va putea asigura substituirea în situatia în care este solicitat de mai multe ori în cadrul aceleiasi cauze si în baza aceleiasi delegatii. Sanctiunea imediata a nerespectarii fiind avertismentul scris publicat pe site-ul  Baroului la sectiunea destinata membrilor.

  Art.19. Avocatul solicitat pentru a asigura serviciul de asistenta judiciara în faza de urmarire penala sau pentru masuri preventive va putea acorda asistenta pentru maxim doua persoane, parti în cadrul aceluiasi dosar, sanctiunea imediata a nerespectarii fiind avertismentul scris publicat pe site-ul  Baroului la sectiunea destinata membrilor.

  Art.20. Avocatul solicitat care refuza delegarea este obligat sa justifice imposibilitatea de a asigura serviciul de asistenta judiciara pentru care si-a manifestat disponibilitatea.

  Art.21. În situatiile în care niciun avocat desemnat pentru ziua respectiva nu poate asigura asistenta obligatorie, vor fi contactati telefonic avocatii desemnati pentru ziua urmatoare. Daca si acestia sunt în imposibilitate de a asigura asistenta, Baroul va contacta avocatul responsabil cu serviciul de asistenta judiciara urmând ca acesta sa desemneze un alt avocat caruia îi va elibera o dovada scrisa.

  Art.22. În situatia în care un avocat asigura asistenta judiciara obligatorie nefiind desemnat conform tabelelor de asistenta pentru ziua respectiva, este necesar ca acesta sa faca dovada faptului ca a fost desemnat în conditiile Art. 22, sanctiunea imediata fiind avertismentul scris publicat pe site-ul si la sediul Baroului.

  Art.23. Pentru fiecare delegatie eliberata, secretarul responsabil cu activitatea de asistenta juridica din oficiu va actualiza baza de date corespunzatoare activitatii prestate prin adaugarea sumei reprezentând onorariul la totalul existent. In situatia in care se va acorda onorariu partial, la data depunerii referatului, baza de date se va reactualiza prin scaderea sumei ce nu a fost acordata ca urmare a admiterii partiale a onorariului.

  Art.24.  Repartizarea cauzelor aflate pe rolul instantelor se va realiza dupa cum urmeaza:

  a)  la primirea cererii scrise din partea instantelor, secretarul responsabil cu activitatea de asistenta juridica din oficiu va verifica baza de date pentru a identifica avocatul participant cu totalul reprezentând sume din onorarii cel mai mic.

  b)  daca avocatul identificat conform lit. a) are competenta profesionala necesara acestuia i se va elibera delegatia, altfel se va proceda la o noua identificare.

  c) baza de date se va actualiza prin prin adaugarea sumei reprezentând onorariul la totalul existent .

  Art.25.            Pentru asigurarea unei proceduri transparente, se va realiza, la sfârsitul fiecarei luni,pentru fiecare activitate separat, raportul cu numarul de cauze si cu sumele reprezentând onorarii repartizate fiecarui avocat. 

  Art.26. O data la 2 luni se vor centraliza sumele repatizate fiecarui avocat, pentru fiecare activitate în parte, iar în situatia în care se va constata o diferenta de minim 2.500 lei fata de avocatul cu cea mai mica suma repartizata, avocatul în favoarea caruia va fi gasita aceasta diferenta va fi introdus într-o lista inactiva, fara sa mai fie repartizat pe listele activitatilor unde vor fi gasite diferentele.

   

  Art.27. Lunar se vor verfica soldurile avocatilor din lista inactiva, iar daca se va constata egalitate între avocatul din lista inactiva si avocatul cu cea mai mica suma repartizata, acesta va fi de îndata introdus în lista de unde a fost exclus.

   

  Art.28. Constituie abateri de la regulament situatiile prevazute la art.20, nejustificate. Prima abatere va fi sanctionata cu masura avertismentului. A doua abatere va fi sanctionata cu  excluderea din activitatea de asistenta judiciara din oficiu pentru o perioada de 6 luni, începând cu luna urmatoare savârsirii abaterii;

  Art.29.  Constituie abateri de la regulament situatiile prevazute de art. 18, art. 19 si art. 21, savârsite a doua oara. Avocatii vor suporta excluderea pentru o perioada de 12 luni din activitatea de asistenta judiciara din oficiu, începând cu luna urmatoare savârsirii abaterii;

  Art.30. Sanctiunile vor fi aplicate de catre Consiliul Baroului Brasov, la propunerea avocatului responsabil cu serviciul de asistenta judiciara din oficiu sau a secretarului responsabil, prin decizie scrisa afisata pe site-ul baroului la sectiunea destinata membrilor.

  Art.31. Avocatul sanctionat cu excluderea din activitatea de asistenta juridica din oficiu se va putea reînscrie, prin formularea unei noi cereri, dupa expirarea perioadei de excludere.

  Art.32. Secretarul responsabil cu activitatea de asistenta juridica din oficiu are datoria de a verifica respectarea prezentului regulament, este abilitat sa constatate si obligat sa sesizeze abaterile de la acesta.

  Art.33. Consiliul Baroului Brasov, la propunerea avocatului responsabil, va desemna doi avocati, dintre cei înscrisi pentru activitatea de asistenta juridica din oficiu, care vor avea atributii de control a aplicarii prezentului regulament.

  Art.34. Avocatii desemnati pentru controlul aplicarii regulamentului vor avea un mandat de 3 luni, la sfârsitul mandatului urmând a se desemna înlocuitorii. Primul mandat al unuia dintre cei doi avocati numiti initial va avea o durata de 2 luni.  

   

  CONSILIUL BAROULUI BRASOV

  Prin Decan,

  Av. Cristina GHEORGHE

   

   

   

   

   

   

  Adoptat  sedinta de Consiliu din data de 05.04.2012

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!