legislativ

 

LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (**republicata**)(*actualizata*)

pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat*)

(actualizata pana la data de 1 octombrie 2011*)

 

EMITENT: PARLAMENTUL

 

Data intrarii in vigoare: 07 Februarie 2011

 

Forma actualizata valabila la data de 26 Ianuarie 2012

 

Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 01 Octombrie 2011, pana la data de 26 Ianuarie 2012

 

 --------------      *) Forma actualizatã a acestui act normativ valabila la data de 26 Ianuarie 2012 este realizatã de cãtre Departamentul juridic din cadrul  prin includerea tuturor modificãrilor ÅŸi completãrilor aduse de cãtre: ORDONANÅ¢A DE URGENŢĂ nr. 10 din 9 februarie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.

 

--------------

    **) Republicatã în temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001 ÅŸi ulterior a mai fost modificatã ÅŸi completatã prin:

    - Legea nr. 489/2002 privind modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002;

    - OrdonanÅ£a de urgenÅ£ã a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenÅ£ei în exercitarea demnitãÅ£ilor publice, a funcÅ£iilor publice ÅŸi în mediul de afaceri, prevenirea ÅŸi sancÅ£ionarea corupÅ£iei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 280/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 29 iunie 2004;

    - Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 28 mai 2004;

    - Legea nr. 255/2004 privind modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004;

    - OrdonanÅ£a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor mãsuri financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobatã cu modificãri ÅŸi completãri prin Legea nr. 507/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, cu modificãrile ulterioare;

    - OrdonanÅ£a de urgenÅ£ã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor mãsuri necesare în procesul de integrare europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri ÅŸi completãri prin Legea nr. 332/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;

    - OrdonanÅ£a de urgenÅ£ã a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, respinsã prin Legea nr. 81/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 10 mai 2010.

 

 

    CAP. I

    DispoziÅ£ii generale

 

    ART. 1

    (1) Profesia de avocat este liberã ÅŸi independentã, cu organizare ÅŸi funcÅ£ionare autonome, în condiÅ£iile prezentei legi ÅŸi ale statutului profesiei.

    (2) Profesia de avocat se exercitã numai de avocaÅ£ii înscriÅŸi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România, denumitã în continuare U.N.B.R.

    (3) Constituirea ÅŸi funcÅ£ionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire ÅŸi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatatã ÅŸi din oficiu.

    ART. 2

    (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent ÅŸi se supune numai legii, statutului profesiei ÅŸi codului deontologic.

    (2) Avocatul promoveazã ÅŸi apãrã drepturile, libertãÅ£ile ÅŸi interesele legitime ale omului.

    (3) Avocatul are dreptul sã asiste ÅŸi sã reprezinte persoanele fizice ÅŸi juridice în faÅ£a instanÅ£elor autoritãÅ£ii judecãtoreÅŸti ÅŸi a altor organe de jurisdicÅ£ie, a organelor de urmãrire penalã, a autoritãÅ£ilor ÅŸi instituÅ£iilor publice, precum ÅŸi în faÅ£a altor persoane fizice sau juridice, care au obligaÅ£ia sã permitã ÅŸi sã asigure avocatului desfãÅŸurarea nestingheritã a activitãÅ£ii sale, în condiÅ£iile legii.

    (4) Orice persoanã are dreptul sã îÅŸi aleagã în mod liber avocatul.

    (5) În exercitarea dreptului de apãrare avocatul are dreptul ÅŸi obligaÅ£ia de a stãrui pentru realizarea liberului acces la justiÅ£ie, pentru un proces echitabil ÅŸi într-un termen rezonabil.

    ART. 3

    (1) Activitatea avocatului se realizeazã prin:

    a) consultaÅ£ii ÅŸi cereri cu caracter juridic;

    b) asistenÅ£ã ÅŸi reprezentare juridicã în faÅ£a instanÅ£elor judecãtoreÅŸti, a organelor de urmãrire penalã, a autoritãÅ£ilor cu atribuÅ£ii jurisdicÅ£ionale, a notarilor publici ÅŸi a executorilor judecãtoreÅŸti, a organelor administraÅ£iei publice ÅŸi a instituÅ£iilor, precum ÅŸi a altor persoane juridice, în condiÅ£iile legii;

    c) redactarea de acte juridice, atestarea identitãÅ£ii pãrÅ£ilor, a conÅ£inutului ÅŸi a datei actelor prezentate spre autentificare;

    d) asistarea ÅŸi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faÅ£a altor autoritãÅ£i publice cu posibilitatea atestãrii identitãÅ£ii pãrÅ£ilor, a conÅ£inutului ÅŸi a datei actelor încheiate;

    e) apãrarea ÅŸi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor ÅŸi intereselor legitime ale persoanelor fizice ÅŸi juridice în raporturile acestora cu autoritãÅ£ile publice, cu instituÅ£iile ÅŸi cu orice persoanã românã sau strãinã;

    f) activitãÅ£i de mediere;

 

 

    g) activitãÅ£i fiduciare desfãÅŸurate în condiÅ£iile Codului civil;

 

---------

    Lit. g) a alin. (1) al art. 3 a fost modificatã de pct. 1 al art. 85 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

    h) stabilirea temporarã a sediului pentru societãÅ£i comerciale la sediul profesional al avocatului ÅŸi înregistrarea acestora, în numele ÅŸi pe seama clientului, a pãrÅ£ilor de interes, a pãrÅ£ilor sociale sau a acÅ£iunilor societãÅ£ilor astfel înregistrate;

    i) activitãÅ£ile prevãzute la lit. g) ÅŸi h) se pot desfãÅŸura în temeiul unui nou contract de asistenÅ£ã juridicã;

    j) orice mijloace ÅŸi cãi proprii exercitãrii dreptului de apãrare, în condiÅ£iile legii.

    (2) ActivitãÅ£ile prevãzute la alin. (1) se exercitã numai de avocat, dacã legea nu prevede altfel.

    ART. 4

    În exercitarea profesiei ÅŸi în legãturã cu aceasta avocatul este protejat de lege.

    ART. 5

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societãÅ£i civile profesionale sau societãÅ£i profesionale cu rãspundere limitatã.

    (2) În cabinetul individual îÅŸi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreunã cu alÅ£i avocaÅ£i colaboratori.

    (3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitãrii în comun a profesiei; drepturile ÅŸi obligaÅ£iile avocaÅ£ilor titulari ai unor cabinete asociate îÅŸi pãstreazã caracterul personal ÅŸi nu pot fi cedate. În mod corespunzãtor cabinetele individuale se pot asocia ÅŸi cu societãÅ£ile civile profesionale.

    (4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-ÅŸi crea facilitãÅ£i tehnico-economice în vederea exercitãrii profesiei ÅŸi îÅŸi pãstreazã individualitatea în relaÅ£iile cu clienÅ£ii.

    (5) Societatea civilã profesionalã se constituie din 2 sau mai mulÅ£i avocaÅ£i definitivi. În societatea civilã profesionalã îÅŸi pot exercita profesia ÅŸi avocaÅ£i colaboratori sau avocaÅ£i salarizaÅ£i. Societatea civilã profesionalã ÅŸi avocaÅ£ii care profeseazã în cadrul ei nu pot acorda asistenÅ£ã juridicã persoanelor cu interese contrare.

    (6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societãÅ£ile civile profesionale ÅŸi societãÅ£ile profesionale cu rãspundere limitatã pot avea ÅŸi proprietate comunã.

    (7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înÅŸtiinÅ£area baroului din care face parte.

    (8) Avocatul nu îÅŸi poate exercita profesia, în acelaÅŸi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia.

    (9) Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrãinate prin acte între vii numai între avocaÅ£i definitivi ÅŸi aflaÅ£i în exerciÅ£iul profesiei sau pot fi lichidate la încetarea calitãÅ£ii, cu respectarea regimului investiÅ£iilor reglementat prin prezenta lege.

    ART. 6

 

 

    (1) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã este o societate cu personalitate juridicã, constituitã în condiÅ£iile prevãzute de prezenta lege ÅŸi de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel puÅ£in 2 avocaÅ£i definitivi, aflaÅ£i în exerciÅ£iul profesiei, indiferent dacã deÅ£in sau nu ori dacã aparÅ£in sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.

 

---------

    Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 85 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

    (2) Dobândirea personalitãÅ£ii juridice a societãÅ£ii profesionale cu rãspundere limitatã are loc la data înregistrãrii la barou a deciziei emise de cãtre consiliul baroului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul ei principal.

 

 

    (3) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã este titularã a unui patrimoniu propriu.

 

---------

    Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 85 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

 

 

    (4) ObligaÅ£iile ÅŸi rãspunderea societãÅ£ii profesionale cu rãspundere limitatã sunt garantate cu patrimoniul propriu. AsociaÅ£ii rãspund personal numai în limita aportului social al fiecãruia.

 

---------

    Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 85 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

    (5) În situaÅ£ia în care societatea profesionalã cu rãspundere limitatã se constituie din avocaÅ£i care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urmã pot sã nu fie supuse lichidãrii, dacã asociaÅ£ii convin astfel.

    (6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, dacã este cazul, îÅŸi înceteazã activitatea profesionalã desfãÅŸuratã în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, dupã caz, avocaÅ£ii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesionalã cu rãspundere limitatã. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei îÅŸi înceteazã activitatea din aceastã cauzã, în Tabloul avocaÅ£ilor se menÅ£ioneazã corespunzãtor situaÅ£ia privind încetarea activitãÅ£ii, în condiÅ£iile prevãzute de Statutul profesiei de avocat.

    (7) În cazul prestaÅ£iilor profesionale constând în asistenÅ£ã ÅŸi reprezentare juridicã la instanÅ£e, parchete, organe de cercetare penalã sau alte autoritãÅ£i, societatea profesionalã cu rãspundere limitatã are obligaÅ£ia de a menÅ£iona în contractul încheiat cu clientul numele avocatului/avocaÅ£ilor ales/aleÅŸi sau acceptat/acceptaÅ£i de client sã asigure serviciul profesional, precum ÅŸi acordarea sau, dupã caz, neacordarea dreptului de substituire.

    (8) Societatea profesionalã cu rãspundere limitatã conduce contabilitatea în partidã simplã ÅŸi este supusã regimului transparenÅ£ei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de cãtre fiecare asociat, pentru venitul sãu propriu.

    ART. 7

    Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate sã încheie convenÅ£ii de colaborare cu experÅ£i sau cu alÅ£i specialiÅŸti, în condiÅ£iile legii. SocietãÅ£ile civile profesionale ÅŸi societãÅ£ile profesionale cu rãspundere limitatã pot încheia astfel de convenÅ£ii numai cu acordul tuturor asociaÅ£ilor.

    ART. 8

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat ÅŸi cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, dupã cum urmeazã:

    a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;

    b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate;

    c) în cazul societãÅ£ilor civile profesionale ÅŸi al societãÅ£ilor profesionale cu rãspundere limitatã - numele a cel puÅ£in unuia dintre asociaÅ£i, urmat de sintagma societate civilã de avocaÅ£i sau, dupã caz, societate profesionalã de avocaÅ£i cu rãspundere limitatã;

    d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecãrui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate.

    (2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizatã potrivit alin. (1), poate fi pãstratã ÅŸi dupã decesul sau plecarea unuia dintre asociaÅ£i, cu acordul acestuia, sau, dupã caz, al tuturor moÅŸtenitorilor celui decedat, exprimat în formã autenticã.

    (3) Denumirile prevãzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor sau societãÅ£ilor, în condiÅ£iile stabilite de statutul profesiei.

    (4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de cãtre avocaÅ£ii strãini se pot utiliza denumirea ÅŸi numele formei de exercitare a profesiei din Å£arã sau din strãinãtate, în condiÅ£iile prezentului articol.

    ART. 9

    (1) ConvenÅ£iile de grupare ÅŸi de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societãÅ£ilor civile profesionale de avocaÅ£i ÅŸi a societãÅ£ilor profesionale cu rãspundere limitatã, precum ÅŸi convenÅ£iile prevãzute la art. 7 se încheie în formã scrisã, cu respectarea condiÅ£iilor de fond prevãzute de lege ÅŸi de statutul profesiei.

    (2) Consiliul baroului sesizat verificã îndeplinirea condiÅ£iilor legale ÅŸi, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea convenÅ£iei în termen de o lunã de la înregistrarea cererii.

    (3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept sau interes legitim al sãu poate formula plângere la organele de jurisdicÅ£ie profesionalã, în condiÅ£iile prezentei legi ÅŸi ale statutului profesiei.

    (4) Barourile Å£in evidenÅ£a separatã a avocaÅ£ilor pentru fiecare formã de exercitare a profesiei.

    ART. 10

    (1) Barourile ÅŸi U.N.B.R. asigurã exercitarea calificatã a dreptului de apãrare, competenÅ£a ÅŸi disciplina profesionalã, protecÅ£ia demnitãÅ£ii ÅŸi onoarei avocaÅ£ilor membri.

    (2) În fiecare judeÅ£ existã ÅŸi funcÅ£ioneazã un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reÅŸedinÅ£ã a judeÅ£ului.

    (3) Fiecare barou organizeazã ÅŸi asigurã funcÅ£ionarea a câte unui serviciu de asistenÅ£ã judiciarã pe lângã fiecare judecãtorie. Consiliul baroului rãspunde de organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea acestui serviciu.

    ART. 11

    Avocatul este dator sã pãstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinÅ£atã, cu excepÅ£ia cazurilor prevãzute expres de lege.

 

    CAP. II

    Dobândirea calitãÅ£ii de avocat

 

    SECÅ¢IUNEA 1

    CondiÅ£iile de înscriere în avocaturã

 

    ART. 12

    (1) Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineÅŸte urmãtoarele condiÅ£ii:

    a) are exerciÅ£iul drepturilor civile ÅŸi politice;

    b) este licenÅ£iat al unei facultãÅ£i de drept cu durata stabilitã de lege;

    c) nu se gãseÅŸte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevãzute de prezenta lege;

    d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.

    (2) Îndeplinirea condiÅ£iei prevãzute la lit. d) a alin. (1) trebuie doveditã cu certificat medical de sãnãtate, eliberat pe baza constatãrilor fãcute de o comisie medicalã constituitã în condiÅ£iile prevãzute în statutul profesiei.

    ART. 13

    (1) Membrul unui barou dintr-o altã Å£arã poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii condiÅ£iilor prevãzute de prezenta lege.

    (2) Pentru a acorda consultanÅ£ã juridicã privind dreptul românesc, avocatul strãin are obligaÅ£ia de a susÅ£ine un examen de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor de drept românesc ÅŸi de limbã românã, organizat de U.N.B.R.

    (3) Avocatul strãin poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevãzute la art. 5.

    (4) Avocatul strãin nu poate pune concluzii orale sau scrise în faÅ£a instanÅ£elor judecãtoreÅŸti ÅŸi a celorlalte organe jurisdicÅ£ionale ÅŸi judiciare, cu excepÅ£ia celor de arbitraj internaÅ£ional.

    (5) Onorariile cuvenite avocatului strãin se vor înregistra ÅŸi se vor plãti integral în România.

    (6) Avocatul strãin care exercitã profesia în România este obligat sã se înscrie în tabloul special Å£inut de fiecare barou ÅŸi se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei ÅŸi codului deontologic.

    ART. 14

    Este nedemn de a fi avocat:

    a) cel condamnat definitiv prin hotãrâre judecãtoreascã la pedeapsa cu închisoare pentru sãvârÅŸirea unei infracÅ£iuni intenÅ£ionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;

    b) cel care a sãvârÅŸit abuzuri prin care au fost încãlcate drepturile ÅŸi libertãÅ£ile fundamentale ale omului, stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã, sau a sãvârÅŸit abateri disciplinare grave, sancÅ£ionate cu mãsura excluderii din profesie, ca sancÅ£iune disciplinarã;

    c) cel cãruia i s-a aplicat pedeapsa interdicÅ£iei de a exercita profesia, pe durata stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã sau disciplinarã;

    d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.

    ART. 15

    Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilã cu:

    a) activitatea salarizatã în cadrul altor profesii decât cea de avocat;

    b) ocupaÅ£iile care lezeazã demnitatea ÅŸi independenÅ£a profesiei de avocat sau bunele moravuri;

    c) exercitarea nemijlocitã de fapte materiale de comerÅ£.

    ART. 16

    Exercitarea profesiei de avocat este compatibilã cu:

    a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeÅ£ene;

    b) activitãÅ£i ÅŸi funcÅ£ii didactice în învãÅ£ãmântul juridic superior;

    c) activitatea literarã ÅŸi publicisticã;

    d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectualã, consilier în proprietate industrialã, traducãtor autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare ÅŸi lichidare judiciarã, în condiÅ£iile legii.

    ART. 17

    (1) Primirea în profesie se realizeazã numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puÅ£in anual ÅŸi la nivel naÅ£ional, potrivit prezentei legi ÅŸi Statutului profesiei de avocat.

    (2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susÅ£ine în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregãtirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor ÅŸi se desfãÅŸoarã în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bazã o metodologie elaboratã ÅŸi aprobatã de Consiliul U.N.B.R.

    (3) Tematica examenului este unicã la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia naÅ£ionalã de examen.

    (4) Comisia naÅ£ionalã de examen este formatã cu precãdere din avocaÅ£i - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentã a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

    (5) DispoziÅ£iile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ÅŸi procurorilor, republicatã, cu modificãrile ÅŸi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor, precum ÅŸi judecãtorilor de la instanÅ£ele internaÅ£ionale.

    ART. 18

    (1) La începutul exercitãrii profesiei avocatul efectueazã în mod obligatoriu un stagiu de pregãtire profesionalã cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar.

    (2) CondiÅ£iile efectuãrii stagiului, drepturile ÅŸi obligaÅ£iile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumãtor, precum ÅŸi ale baroului faÅ£ã de aceÅŸtia sunt reglementate prin statutul profesiei.

    (3) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumãtor, avocaÅ£ii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formãrii profesionale iniÅ£iale, în condiÅ£iile prevãzute de Statutul profesiei de avocat.

    (4) Stagiul se suspendã în caz de lipsã motivatã din profesie ori în caz de încetare a îndrumãrii profesionale fãrã culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuatã se socoteÅŸte pentru îndeplinirea stagiului.

    (5) Dupã efectuarea stagiului avocatul stagiar va susÅ£ine examenul de definitivare.

    (6) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.

    ART. 19

    Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumatã numai de avocaÅ£i definitivi cu o vechime de cel puÅ£in 6 ani în aceastã calitate ÅŸi care se bucurã de o reputaÅ£ie profesionalã neÅŸtirbitã.

    ART. 20

    (1) Calitatea de avocat definitiv se dobândeÅŸte în baza unui examen organizat de U.N.B.R., anual ÅŸi la nivel naÅ£ional, potrivit prezentei legi ÅŸi Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de absolvire a Institutului NaÅ£ional pentru Pregãtirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor, în condiÅ£iile prevãzute de Statutul profesiei de avocat.

    (2) Examenul de definitivare se susÅ£ine în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregãtirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor ÅŸi se desfãÅŸoarã în mod unitar, pe centre teritoriale, având la bazã o metodologie elaboratã ÅŸi aprobatã de Consiliul U.N.B.R.

    (3) Tematica examenului de definitivare este unicã la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia naÅ£ionalã de examen.

    (4) Comisia naÅ£ionalã de examen este formatã, cu precãdere, din avocaÅ£i - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentã a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

    (5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat ÅŸi care pânã la data susÅ£inerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit funcÅ£ia de judecãtor, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani, dobândeÅŸte calitatea de avocat definitiv, fãrã susÅ£inerea examenului de definitivare prevãzut la alin. (1), cu condiÅ£ia promovãrii examenului de definitivat în profesia din care provine.

    (6) DispoziÅ£iile alin. (5) se aplicã ÅŸi persoanelor care au promovat examenul de intrare în profesia de avocat ÅŸi care au îndeplinit funcÅ£ii de specialitate juridicã în aparatul Parlamentului, AdministraÅ£iei PrezidenÅ£iale, Guvernului, CurÅ£ii ConstituÅ£ionale, Avocatului Poporului, CurÅ£ii de Conturi ÅŸi Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupÅ£i.

    (7) Avocatul stagiar care a exercitat cel puÅ£in un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preÅŸedinte de consiliu judeÅ£ean sau vicepreÅŸedinte de consiliu judeÅ£ean, dobândeÅŸte la cerere calitatea de avocat definitiv.

    (8) AvocaÅ£ii - foÅŸti judecãtori nu pot pune concluzii la instanÅ£ele unde au funcÅ£ionat, iar foÅŸtii procurori ÅŸi cadrele de poliÅ£ie nu pot acorda asistenÅ£ã juridicã la unitatea de urmãrire penalã la care ÅŸi-au desfãÅŸurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcÅ£iei respective.

    ART. 21

    (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitatã la instanÅ£ele, precum ÅŸi la parchetele de pe lângã acestea, inclusiv la DirecÅ£ia NaÅ£ionalã AnticorupÅ£ie, DirecÅ£ia de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organizatã ÅŸi Terorism, Înalta Curte de CasaÅ£ie ÅŸi JustiÅ£ie sau la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de CasaÅ£ie ÅŸi JustiÅ£ie, unde soÅ£ul avocatului sau ruda ori afinul sãu pânã la gradul al treilea inclusiv îndeplineÅŸte funcÅ£ia de judecãtor sau procuror, indiferent de secÅ£ia, direcÅ£ia, serviciul sau biroul în care îÅŸi desfãÅŸoarã activitatea.

    (2) DispoziÅ£iile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor ÅŸi avocatului al cãrui soÅ£, rudã ori afin pânã la gradul al treilea inclusiv îndeplineÅŸte funcÅ£ia de judecãtor la Curtea ConstituÅ£ionalã ori funcÅ£ia de judecãtor financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanÅ£ele CurÅ£ii de Conturi.

    (3) DispoziÅ£iile alin. (1) nu se aplicã cabinetului asociat, societãÅ£ii civile sau societãÅ£ii profesionale cu rãspundere limitatã în care este asociat ori angajat cel cãruia i se aplicã interdicÅ£ia menÅ£ionatã la alin. (1) ÅŸi (2).

    (4) DispoziÅ£iile alin. (1) ÅŸi (2) se aplicã ÅŸi avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseÅŸte de forma de organizare profesionalã ori de raporturile de conlucrare profesionalã stabilite în condiÅ£iile legii în scopul eludãrii acestor interdicÅ£ii.

    ART. 22

    (1) La înscrierea în barou avocatul depune în faÅ£a consiliului baroului, în cadru solemn, urmãtorul jurãmânt: "Jur sã respect ÅŸi sã apãr ConstituÅ£ia ÅŸi legile Å£ãrii, drepturile ÅŸi libertãÅ£ile omului ÅŸi sã exercit profesia de avocat cu cinste ÅŸi demnitate. AÅŸa sã-mi ajute Dumnezeu!"

    (2) Jurãmântul poate fi depus ÅŸi fãrã formula religioasã, în acest caz, jurãmântul va începe cu formula: "Jur pe onoare ÅŸi conÅŸtiinÅ£ã!"

    ART. 23

    (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecãtorie ÅŸi poate asista ori reprezenta partea la organele ÅŸi instituÅ£iile prevãzute la art. 3.

    (2) AvocaÅ£ii stagiari, dupã înscrierea în barou, au obligaÅ£ia sã urmeze cursurile Institutului NaÅ£ional pentru Pregãtirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor, în perioada de stagiu.

    (3) Avocatul definitiv are dreptul sã punã concluzii la toate instanÅ£ele, cu excepÅ£ia Înaltei CurÅ£i de CasaÅ£ie ÅŸi JustiÅ£ie ÅŸi CurÅ£ii ConstituÅ£ionale, unde va putea pune concluzii dacã are o vechime neîntreruptã în profesie de cel puÅ£in 5 ani de la definitivare.

    (4) Avocatul definitiv este obligat sã frecventeze formele de pregãtire profesionalã continuã organizate de barou, Institutul NaÅ£ional pentru Pregãtirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor sau de formele de exercitare a profesiei, în condiÅ£iile prevãzute de Statutul profesiei de avocat.

    ART. 24

    (1) Baroul are obligaÅ£ia sã întocmeascã anual tabloul avocaÅ£ilor definitivi ÅŸi stagiari în ordine alfabeticã, cu menÅ£ionarea numelui, prenumelui, titlului ÅŸtiinÅ£ific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei ÅŸi a instanÅ£elor la care au dreptul sã punã concluzii.

    (2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societãÅ£ile civile profesionale ÅŸi societãÅ£ile profesionale cu rãspundere limitatã, cu indicarea sediului ÅŸi a avocaÅ£ilor care le compun.

    (3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaÅ£ilor ÅŸi modificãrile intervenite sunt comunicate la începutul fiecãrui an instanÅ£elor judecãtoreÅŸti, organelor de urmãrire penalã ÅŸi autoritãÅ£ilor administrative ale judeÅ£ului sau municipiului BucureÅŸti, precum ÅŸi U.N.B.R.

    ART. 25

    (1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaÅ£ilor incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaÅ£ilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, dupã încetarea stãrii de incompatibilitate.

    (2) În cazurile în care existã incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetãrii stãrii de incompatibilitate, care trebuie rezolvatã în termen de douã luni de la emiterea deciziei.

    ART. 26

    (1) Exercitarea oricãrei activitãÅ£i de asistenÅ£ã juridicã specificã profesiei de avocat ÅŸi prevãzutã la art. 3 de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou ÅŸi pe tabloul avocaÅ£ilor acelui barou constituie infracÅ£iune ÅŸi se pedepseÅŸte potrivit legii penale.

    (2) InstanÅ£ele sunt obligate sã verifice ÅŸi sã se pronunÅ£e asupra calitãÅ£ii de reprezentant al unei persoane care se prezintã ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii ÅŸi folosind însemnele profesiei de avocat.

    (3) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoanã care nu a dobândit calitatea de avocat în condiÅ£iile prezentei legi, sunt nule dacã s-a produs o vãtãmare ce nu poate fi remediatã în alt mod, în afarã de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de naturã sã producã o eroare comunã cu privire la calitatea celui care le-a sãvârÅŸit.

    (4) În cazurile prevãzute de prezentul articol, baroul are dreptul la acÅ£iune în despãgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercitã fãrã drept profesia de avocat.

    (5) Sumele obÅ£inute cu titlu de despãgubiri potrivit alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele barourilor ÅŸi vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activitãÅ£ii de pregãtire profesionalã a avocaÅ£ilor, în condiÅ£iile legii.

 

    SECÅ¢IUNEA a 2-a

    Încetarea ÅŸi suspendarea calitãÅ£ii de avocat

 

    ART. 27

    Calitatea de avocat înceteazã:

    a) prin renunÅ£area scrisã la exerciÅ£iul profesiei;

    b) prin deces;

    c) dacã împotriva avocatului s-a luat mãsura excluderii din profesie ca sancÅ£iune disciplinarã;

    d) dacã avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptã prevãzutã de legea penalã ÅŸi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

    ART. 28

    Calitatea de avocat este suspendatã:

    a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenÅ£ei acestei stãri;

    b) pe perioada interdicÅ£iei de a profesa, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã sau disciplinarã;

    c) în caz de neplatã totalã sau parÅ£ialã a taxelor ÅŸi a contribuÅ£iilor profesionale cãtre barou, cãtre U.N.B.R. ÅŸi cãtre sistemul propriu de asigurãri sociale, timp de 3 luni de la scadenÅ£a acestora ÅŸi pânã la lichidarea integralã a datoriilor;

    d) la cererea scrisã a avocatului.

 

    CAP. III

    Drepturile ÅŸi îndatoririle avocatului

 

    SECÅ¢IUNEA 1

    Drepturile avocaÅ£ilor

 

    ART. 29

    (1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul sã asiste ÅŸi sã reprezinte orice persoanã fizicã sau juridicã, în temeiul unui contract încheiat în formã scrisã, care dobândeÅŸte datã certã prin înregistrarea în registrul oficial de evidenÅ£ã.

    (2) Avocatul, precum ÅŸi clientul au dreptul sã renunÅ£e la contractul de asistenÅ£ã juridicã sau sã îl modifice de comun acord, în condiÅ£iile prevãzute de statutul profesiei. RenunÅ£area unilateralã a clientului nu constituie cauzã de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocaÅ£iale prestate, precum ÅŸi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.

    ART. 30

    Avocatul are dreptul de a alege ÅŸi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condiÅ£iile prevãzute în prezenta lege ÅŸi în statut.

    ART. 31

    (1) Pentru activitatea sa profesionalã avocatul are dreptul la onorariu ÅŸi la acoperirea tuturor cheltuielilor fãcute în interesul procesual al clientului sãu.

    (2) În acest scop, avocatul poate sã îÅŸi deschidã un cont bancar pentru încasarea onorariilor ÅŸi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul sãu, va fi stabilit prin convenÅ£ia dintre avocat ÅŸi client, în condiÅ£iile prevãzute de statutul profesiei.

    (3) Contractul de asistenÅ£ã juridicã, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulã executorie este de competenÅ£a judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul profesional al avocatului. RestanÅ£ele din onorarii ÅŸi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului sãu se recupereazã potrivit dispoziÅ£iilor statutului profesiei.

    ART. 32

    ContestaÅ£iile ÅŸi reclamaÅ£iile privind onorariile se soluÅ£ioneazã de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacatã la consiliul baroului, a cãrui hotãrâre este definitivã.

    ART. 33

    (1) AvocaÅ£ii au propriul sistem de asigurãri sociale.

    (2) Sistemul de asigurãri sociale al avocaÅ£ilor este reglementat prin lege ÅŸi se bazeazã pe contribuÅ£ia acestora, precum ÅŸi pe alte surse prevãzute de lege ori de Statutul Casei de Asigurãri a AvocaÅ£ilor.

    (3) Timpul servit în avocaturã este considerat vechime în muncã.

    (4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitãÅ£ii de muncã, în condiÅ£iile prevãzute de Statutul profesiei de avocat.

    ART. 34

    Constituie vechime în profesia de avocat perioada în care avocatul a exercitat funcÅ£ia de judecãtor, procuror, notar, a îndeplinit funcÅ£ii de specialitate juridicã în aparatul Parlamentului, AdministraÅ£iei PrezidenÅ£iale, Guvernului, CurÅ£ii ConstituÅ£ionale, Avocatului Poporului, CurÅ£ii de Conturi ÅŸi Consiliului Legislativ, precum ÅŸi perioada în care acesta a fost suspendat din profesie în vederea exercitãrii unei funcÅ£ii de demnitate publicã sau a unei funcÅ£ii asimilate cu funcÅ£ia de demnitate publicã.

    ART. 35

    (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele ÅŸi lucrãrile cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul sãu sunt inviolabile. PercheziÅ£ionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sãu sau ridicarea de înscrisuri ÅŸi bunuri nu poate fi fãcutã decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiÅ£iile legii.

    (2) Nu vor putea fi ascultate ÅŸi înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului ÅŸi nici nu va putea fi interceptatã ÅŸi înregistratã corespondenÅ£a sa cu caracter profesional, decât în condiÅ£iile ÅŸi cu procedura prevãzute de lege.

    ART. 36

    (1) Contactul dintre avocat ÅŸi clientul sãu nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului.

    (2) În cazul în care clientul se aflã în stare de arest sau detenÅ£ie, administraÅ£ia locului de arest ori detenÅ£ie are obligaÅ£ia de a lua mãsurile necesare pentru respectarea drepturilor prevãzute la alin. (1).

    ART. 37

    Avocatul care profeseazã individual, cabinetele asociate, societatea civilã profesionalã ÅŸi societatea profesionalã cu rãspundere limitatã au dreptul la sediu profesional în circumscripÅ£ia baroului în care sunt înscriÅŸi ÅŸi la sedii secundare în alt barou din Å£arã sau din strãinãtate unde sunt luaÅ£i în evidenÅ£ã.

    ART. 38

    Ministerul JustiÅ£iei este obligat sã asigure spaÅ£iile necesare în vederea desfãÅŸurãrii activitãÅ£ii avocaÅ£ilor în sediul instanÅ£elor judecãtoreÅŸti.

    ART. 39

    (1) În exercitarea profesiei avocaÅ£ii sunt ocrotiÅ£i de lege, fãrã a putea fi asimilaÅ£i funcÅ£ionarului public sau altui salariat.

    (2) AmeninÅ£area sãvârÅŸitã împotriva avocatului în timpul exercitãrii profesiei ÅŸi în legãturã cu aceasta se pedepseÅŸte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

    (3) Lovirea sau alte acte de violenÅ£ã sãvârÅŸite împotriva avocatului în condiÅ£iile alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

    (4) AcÅ£iunea penalã se pune în miÅŸcare la plângerea prealabilã a pãrÅ£ii vãtãmate, iar pentru faptele prevãzute la alin. (3), ÅŸi din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împãcarea pãrÅ£ilor înlãturã rãspunderea penalã.

    (5) În cazul infracÅ£iunilor prevãzute la alin. (2) ÅŸi (3), sãvârÅŸite împotriva soÅ£ului sau a unei rude apropiate a avocatului în scop de intimidare ori de rãzbunare în legãturã cu exercitarea de cãtre avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsã prevãzute de lege se majoreazã cu jumãtate.

    (6) Avocatul este obligat sã respecte solemnitatea ÅŸedinÅ£ei de judecatã, sã nu foloseascã cuvinte sau expresii de naturã a aduce atingere autoritãÅ£ii, demnitãÅ£ii ÅŸi onoarei completului de judecatã, procurorului, celorlalÅ£i avocaÅ£i ÅŸi pãrÅ£ilor ori reprezentanÅ£ilor acestora din proces.

    (7) Avocatul nu rãspunde penal pentru susÅ£inerile fãcute oral sau în scris, în forma adecvatã ÅŸi cu respectarea prevederilor alin. (6), în faÅ£a instanÅ£elor de judecatã, a organelor de urmãrire penalã sau a altor organe administrative de jurisdicÅ£ie ÅŸi numai dacã aceste susÅ£ineri sunt în legãturã cu apãrarea în acea cauzã ÅŸi sunt necesare stabilirii adevãrului.

 

-------------

    Alin. (8) al art. 39 a fost abrogat de articolul unic din ORDONANÅ¢A DE URGENŢĂ nr. 10 din 9 februarie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2011.

 

    (9) Nerespectarea de cãtre avocat a prevederilor alin. (6) ÅŸi (7) constituie abatere disciplinarã gravã. Rãspunderea disciplinarã nu exclude rãspunderea juridicã penalã sau civilã, dupã caz.

 

    SECÅ¢IUNEA a 2-a

    Îndatoririle avocaÅ£ilor

 

    ART. 40

    Avocatul este dator sã studieze temeinic cauzele care i-au fost încredinÅ£ate, angajate sau din oficiu, sã se prezinte la fiecare termen la instanÅ£ele de judecatã sau la organele de urmãrire penalã ori la alte instituÅ£ii, conform mandatului încredinÅ£at, sã manifeste conÅŸtiinciozitate ÅŸi probitate profesionalã, sã pledeze cu demnitate faÅ£ã de judecãtori ÅŸi de pãrÅ£ile din proces, sã depunã concluzii scrise sau note de ÅŸedinÅ£ã ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanÅ£a de judecatã dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilã a acestor îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinarã.

    ART. 41

    Avocatul este obligat sã acorde asistenÅ£ã juridicã în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de cãtre barou.

    ART. 42

    Avocatul este obligat sã se asigure pentru rãspunderea profesionalã, în condiÅ£iile stabilite prin statutul profesiei.

    ART. 43

    Avocatul este obligat sã participe la toate ÅŸedinÅ£ele convocate de consiliul baroului, la activitãÅ£ile profesionale ÅŸi la ÅŸedinÅ£ele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetatã ÅŸi în mod nejustificat constituie abatere disciplinarã.

    ART. 44

    (1) Avocatul este obligat sã Å£inã evidenÅ£ele cerute de lege ÅŸi de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat ÅŸi sã achite cu regularitate ÅŸi la timp taxele ÅŸi contribuÅ£iile stabilite pentru formarea bugetului baroului ÅŸi a fondurilor Casei de Asigurãri a AvocaÅ£ilor din România ÅŸi ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contribuÅ£iile barourilor, stabilite conform legii ÅŸi statutului profesiei.

    (2) Actele întocmite de avocat pentru Å£inerea evidenÅ£elor profesionale cerute de lege, precum ÅŸi pentru legitimarea faÅ£ã de terÅ£i a calitãÅ£ii de reprezentant au forÅ£a probantã deplinã pânã la înscrierea în fals.

    ART. 45

    Avocatul este obligat sã restituie actele ce i s-au încredinÅ£at persoanei de la care le-a primit.

    ART. 46

    (1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta pãrÅ£i cu interese contrare în aceeaÅŸi cauzã sau în cauze conexe ÅŸi nu poate pleda împotriva pãrÅ£ii care l-a consultat mai înainte în legãturã cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.

    (2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor ÅŸi nu poate furniza relaÅ£ii niciunei autoritãÅ£i sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredinÅ£atã, decât dacã are dezlegarea prealabilã, expresã ÅŸi scrisã din partea tuturor clienÅ£ilor sãi interesaÅ£i în cauzã.

    (3) Calitatea de martor are întâietate faÅ£ã de calitatea de avocat cu privire la faptele ÅŸi împrejurãrile pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apãrãtor sau reprezentant al vreunei pãrÅ£i în cauzã.

    (4) Dacã a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfãÅŸura nicio activitate profesionalã în acea cauzã.

    (5) Avocatul nu poate îndeplini funcÅ£ia de expert sau de traducãtor în cauza în care este angajat apãrãtor.

    ART. 47

    (1) Avocatul este obligat sã poarte robã în faÅ£a instanÅ£elor judecãtoreÅŸti.

    (2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei.

    (3) Purtarea robei în afara incintei instanÅ£ei judecãtoreÅŸti este interzisã, cu excepÅ£ia cazurilor în care avocatul este delegat de cãtre organele profesiei sã reprezinte baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune aceastã Å£inutã.

    ART. 48

    (1) Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sã foloseascã procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei.

    (2) De asemenea, este interzis avocatului sã foloseascã mijloace de reclamã sau de publicitate în acelaÅŸi scop. Statutul stabileÅŸte cazurile ÅŸi mãsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.

 

    CAP. IV

    Organizarea profesiei de avocat

 

    SECÅ¢IUNEA 1

    Baroul

 

    ART. 49

    (1) Profesia de avocat este organizatã ÅŸi funcÅ£ioneazã în baza principiului autonomiei, în limitele competenÅ£elor prevãzute în prezenta lege.

    (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

    (3) Organele de conducere colegiale iau hotãrâri numai prin vot deschis. Deliberãrile ÅŸi votul constituie secret profesional.

    ART. 50

    (1) Baroul este constituit din toÅ£i avocaÅ£ii dintr-un judeÅ£ sau din municipiul BucureÅŸti. Sediul baroului este în oraÅŸul de reÅŸedinÅ£ã al judeÅ£ului, respectiv în municipiul BucureÅŸti.

    (2) Baroul are personalitate juridicã, patrimoniu ÅŸi buget propriu.

    (3) ContribuÅ£ia avocaÅ£ilor la realizarea bugetului este stabilitã de consiliul baroului.

    (4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activitãÅ£i producãtoare de venituri, în condiÅ£iile legii.

    ART. 51

    (1) Organele de conducere ale baroului sunt:

    a) adunarea generalã;

    b) consiliul;

    c) decanul.

    (2) În cadrul baroului îÅŸi desfãÅŸoarã activitatea comisia de cenzori ÅŸi comisia de disciplinã. Organizarea, funcÅ£ionarea, precum ÅŸi atribuÅ£iile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.

    ART. 52

    (1) Adunarea generalã este formatã din toÅ£i avocaÅ£ii înscriÅŸi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.

    (2) Adunarea generalã are urmãtoarele competenÅ£e:

    a) stabileÅŸte mãsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii ÅŸi ale statutului;

    b) alege ÅŸi revocã decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori ÅŸi pe cei ai comisiei de disciplinã. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani ÅŸi poate fi reales o singurã datã. Decanul se alege dintre avocaÅ£ii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;

    c) alege delegaÅ£ii baroului la Congresul avocaÅ£ilor;

    d) aprobã proiectul de buget al baroului ÅŸi dã descãrcare consiliului cu privire la activitatea ÅŸi gestiunea sa.

    ART. 53

    (1) Adunarea generalã ordinarã se întruneÅŸte anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.

    (2) Convocarea se face prin afiÅŸare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistenÅ£ã din judeÅ£ ÅŸi prin publicare într-un ziar local cu cel puÅ£in 15 zile înainte de data stabilitã.

    (3) Adunarea generalã extraordinarã poate fi convocatã de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului.

    (4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat sã convoace adunarea generalã extraordinarã în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. În acest caz procedura convocãrii va fi efectuatã cu cel puÅ£in 7 zile înainte de data stabilitã.

    (5) ÅžedinÅ£a adunãrii generale este condusã de decan împreunã cu 5 membri aleÅŸi prin vot deschis de cei prezenÅ£i, dintre care unul va fi desemnat secretar. În caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului niciunul dintre aceÅŸtia nu va face parte din prezidiu, iar ÅŸedinÅ£a va fi condusã de cel mai în vârstã membru prezent.

    ART. 54

    (1) Adunarea generalã este legal constituitã cu participarea majoritãÅ£ii membrilor sãi.

    (2) În cazul în care numãrul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a ÅŸedinÅ£ei nu este inclusã alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunãrii generale, de faÅ£ã cu cei prezenÅ£i, stabileÅŸte o nouã adunare generalã în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocãri. Consiliul baroului are obligaÅ£ia sã îndeplineascã procedura convocãrii cu cel puÅ£in 7 zile înainte de data fixatã.

    (3) Adunarea generalã convocatã în condiÅ£iile alin. (2) este legal constituitã cu participarea a cel puÅ£in unei treimi din numãrul total al membrilor sãi.

    (4) Hotãrârile adunãrii generale se iau cu votul majoritãÅ£ii membrilor prezenÅ£i, în afarã de cazurile în care legea prevede alt cvorum de ÅŸedinÅ£ã ÅŸi de vot.

    ART. 55

    (1) Adunãrile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritãÅ£ii membrilor adunãrii generale a baroului.

    (2) Prin excepÅ£ie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidenÅ£ã mai mult de 500 de avocaÅ£i cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la prima convocare, numãrul legal de participanÅ£i nu es

INSCRIERE ONLINE

Acum aveti posibilitatea de a completa online datele biroului dumneavoastra pentru a fi publicate in sectiunea “Membrii Baroului" din site-ul nostru.

INFO LEGISLATIV

Noutatile despre activitatea baroului din Brasov direct in casuta ta de e-mail!